"Pomoz mi‚ abych to dokázal sám."

Logopedická prevence

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

šk. rok 2021/2022

 

Logopedická péče je jedním z nejdůležitějších poslání naší mateřské školy.

Cílem je rozvoj komunikace ve všech jejích podobách s přihlédnutím

ke konkrétním potřebám dětí.

Oblasti logopedické prevence a rozvoj komunikačních dovedností zahrnují péči jak skupinovou, tak individuální. Jsou v nich využívány různé metody a formy práce. Mateřská škola je celkově vhodným prostředím pro rozvoj řeči. Dítě se učí komunikovat s cizími lidmi, vrstevníky a navazuje tak nové kontakty, učí se řešit nové situace.

 

Kolektivní logopedická prevence

Kolektivní logopedická prevence dětem hravou a zábavnou formou umožňuje překonávat jejich řečové obtíže, rozvíjet jejich schopnosti a celou jejich osobnost. Je vykonávána denně a prolíná se celým výchovně vzdělávacím procesem. K obohacení a zpestření logopedické prevence využíváme mnoho speciálních učebních pomůcek. Dovednosti jsou procvičovány formou nejrůznějších didaktických her a cvičení ve skupině dětí v rámci třídy.

 

Individuální logopedická prevence

V průběhu září probíhá v jednotlivých třídách logopedická depistáž dětí, které nám poskytují ukazatele o potřebnosti logopedické intervence u dětí s vadami řeči. Jelikož potřeba nápravy řeči u dětí v letošním školním roce přesahuje kapacitu, jsou upřednostňovány děti pětileté, které mají povinnou školní docházku.

Individuální logopedická prevence  v naší mateřské škole probíhá v průběžně každý týden ve vyhrazené době – viz. rozvrh pracovní doby logopedické asistentky.

 

V rámci logopedické prevence  si děti rozvíjí

 • zrakovou a sluchovou percepci, paměť a diferenciaci
 • prostorovou a časoprostorovou orientaci
 • rytmické cítění, rytmizaci pohybového i mluvního projevu
 • hygienu mluvidel
 • sociální dovednosti
 • slovní zásobu

K logopedické prevenci patří rozvoj jemné a hrubé motoriky, pracovní, hudební a výtvarné činnosti. Smyslem logopedické prevence je pak předcházení vadám v jejich celé šíři. Výchovně vzdělávací program v MŠ podporuje všestranný harmonický vývoj dítěte a s tím i rozvoj všech řečových rovin. Mnohé děti se „rozmluví“ až po nástupu do MŠ.

 

Jak se tedy „učit mluvit“?

 • Je dobré vymezit si každý den čas, kdy se budeme dítěti aktivně věnovat. Nemusí to být dlouhý časový úsek, lepší je činnost rozdělit do několika kratších bloků (po pěti,  deseti minutách) 
 • Velmi důležitá je komunikace očí, oční kontakt – sedněme si do úrovně dítěte, nedívejme se na něj shora.
 • Odstraňme všechno, co nás může v době učení (práce, komunikace, hry) rušit. Je důležité vypnout televizi, rádio, dát z dosahu ostatní hračky, používejte pouze pomůcky určené ke konkrétní činnosti.
 • Pokud je dítě unavené nebo ho učení nebaví, přestaňme. Je lepší vyčkat, až se dítě bude opět soustředit na práci.
 • Mluvte s dětmi správně, čtěte jim pohádky, vyprávějte zážitky, vysvětlujte různé děje, situace, aby děti poznávaly nová slova.
 • Nenuťte děti mluvit výzvami typu: Řekni! Zopakuj!
 • Netrestejte, nekritizujte a neupozorňujte dítě, že špatně mluví.
 • Nenuťte dítě k řečovým projevům před cizími lidmi nebo při veřejném vystoupení, pokud samo nechce.