"Pomoz mi‚ abych to dokázal sám."

Školní řád

 
 
                              ŠKOLNÍ  ŘÁD

I.MŠ PIARISTICKÁ 137,

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ,

OKRES SVITAVY

                                                                          

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ:   Piaristická 1476

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ:   Boršov 102

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ :  Sušice 52

 

 

 

Obsah školního řádu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, (např. vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.

 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy

Vzdělávání.

 • Mateřská škola v rámci předškolní výchovy podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 • Každé dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělávání.
 • Na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně.
 • Na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.
 • Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a  svobod, Úmluva o právech dítěte, práva stanovená školským zákonem a dalších platných předpisů.
 • Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně a skupinově integrované dítě, vytvoří vedoucí učitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

3. Práva zákonných zástupců

 • Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 • Zákonní zástupci dětí jsou povinni přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku).
 • Zákonný zástupce dítěte, které se účastní povinné předškolní docházky, je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do školy pedagog písemně v docházkovém listu  uvede důvod absence.
 • Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte.
 • Ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.
 • Řídit se Školním řádem a nenarušovat chod mateřské školy.

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 • S účinností od 1. 9.2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou 5. roku věku (a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5.roku věku).
 • K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, přednostně přijímány děti, které k datu 31.8. v daném roce dovršily věk čtyř let.
 • Dále budou přijímány děti, které do konce srpna dovrší věk tří let.
 • V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší.
 • Všechny děti musí být před přijetím do mateřské školy zcela hygienicky samostatné.
 • Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1.9. a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č. 14/20058 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
 • Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok v období od 2. května do 16. května.
 • Konkrétní termín zápisu bude zveřejněn způsobem v místě obvyklém (úřední deska MŠ, webové stránky MŠ, vývěsky v MŠ, zpravodaj).
 • Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
 • Seznam nově přijatých dětí zveřejní pod přiděleným registračním číslem – webových stránkách školy, úřední desce po dobu 15 dní.
 • Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky školy a rozhoduje o něm zřizovatel.
 • Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), to znamená, že budou přijaty pouze ty děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním.
 • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

6. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu  

    vzdělávání

 • Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

 

7. Ukončení předškolního vzdělávání

 • Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně  zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

 • Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy.
 • Ukončení doporučí školské poradenské zařízení.
 • Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
 • Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

8. Docházka a způsob vzdělávání

 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně v době od 8. – 12. hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

9. Individuální vzdělávání

 • Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v

odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
 • Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech RVP PV a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.
 • Ředitel školy stanoví termín pro přezkoušení dítěte.
 • Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

10. Přebírání/ předávání dětí

 • Zákonní zástupci v době od 6. 00 – 8. 00 hodin předávají dítě učitelkám mateřské školy, pokud se nedohodnou s třídními učitelkami jinak.
 • Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době od 12.00 – 12.15 hod. a od 14. 15 – 16.00 hod. nebo v individuálně dohodnuté době.
 • Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání.
 • Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole a pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky, informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů.

11. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 • Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6. 00 do 16. 00 hod.
 • Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
 • V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem.
 • Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
 • Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v základním denním režimu.
 • Denní program je připravován se zřetelem na potřeby a přání dětí, je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace. Je připraven pro heterogenní skupinu dětí.
 • Děti mladší se od starších rychleji učí novým dovednostem, starší děti se učí ohleduplnosti k mladším. Ve smíšené skupině se velmi dobře rozvíjí sociální vztahy a prosociální vlastnosti, což patří k našim hlavním cílům.
 • Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivit a odpočinku.

 Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách (při mrazu pod -10 st., při silném větru, dešti) a při vzniku smogové inverze.

 • O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na veřejně přístupném místě ve škole. U akcí spojených s mimořádnými finančními výdaji pro zákonné zástupce, je účast dítěte možná jen s jejich souhlasem.
 • Při zjištění nebo důvodném podezření na infekční onemocnění (včetně vší) je zákonný zástupce informován a vyzván k zajištění další zdravotní péče.
 • Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

ORGANIZACE DNE:

6.00 – 8.00

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity dle vlastního výběru dětí.

8.00 – 9.45

Osobní hygiena, dopolední svačina. Komunitní kruh, pohybová chvilka, činnosti na daná témata. Děti pracují ve skupině i individuálně podle svého zájmu a schopností. Hodnotící kruh – rozvíjí souvislé vyjadřování, posiluje sociální vztahy.

9.45 – 11.45

Pobyt venku – vycházka po okolí s tématem dne, pobyt v přírodě, na školní zahradě.

11.45 – 12.15

Osobní hygiena, oběd – děti jsou vedeny k samostatnosti s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem.

12.15 -14.00

Odpočinek, předškolní děti nespí – individuální práce s dětmi.

14.00 -14.30

Osobní hygiena, odpolední svačina.

14.30 -16.00

Volné činnosti a aktivity podle vlastní volby.

12. Úplata za vzdělávání

 • Úplata za vzdělávání je hrazena do patnáctého dne následujícího měsíce /viz. Provozní řád MŠ/.

13. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 • Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka  mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše
  • 20 dětí z běžných tříd, nebo
  • 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně, nebo děti mladší tří let.
 • Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí vedoucí učitelka k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy

 

 • Do mateřské školy patří pouze dítě zdravé, učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví při ranním příjmu nepřijmout děti s příznaky zdravotních potíží /s nachlazením, či jinými onemocněními  -  zánět spojivek, teplota, střevní potíže apod./ ani dítě po úrazu z hlediska bezpečnosti se sádrou, ortézou nebo jiné zranění až do doby uzdravení. Pedagogové nejsou oprávněni podávat léky, které rodiče donesou dětem do školky.
 • Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.
 • Mateřská škola je opatřena monitorovacím systémem v každé třídě, ředitelně, kancelář účetní a jídelna.
 • V budovách a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů,

13. Zacházení a majetkem mateřské školy

 • Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.
 • Zaměstnanci i rodiče odkládají osobní věci pouze na místa k tomu určená.

14. Informace o průběhu vzdělávání dětí

 • Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy.
 • Zákonní zástupci dítěte se mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na třídních schůzkách.
 • Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

15 . Závěrečná ustanovení

Kontrolu provádění ustanovení tohoto řádu je pověřena statutární zástupkyně školy.

Projednáno na pedagogické radě: 30.8.2021

 

Zpracovala: Hana Zmeškalová Dis.

                      ředitelka školy

 

 

 

Dodatek ke školnímu řádu – Distanční vzdělávání v MŠ

Od  1.3.2021 poskytuje naše mateřská škola dětem s povinnou předškolní docházkou vzdělávání distanční formou.

 

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem (domácí vzdělávání) dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) předškoláků z MŠ.

U předškoláků je distanční výuka založena na komunikaci učitele a rodičů, doplněné o občasný přímý kontakt učitele s dítětem.

Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd.

Vzhledem k věku je dostačující, pokud učitelé prostřednictvím domluvené komunikační platformy (případně papírovou formou) předávají jednou až dvakrát týdně rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí.

Pedagogové se osobně spojí s rodiči a společně se domluví na určitém čase a délce výuky.  Délka výuky je doporučena cca 20 minut.

 

Jakou povinnost má dítě

Předškoláci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem a rodiče mu ho musí umožnit.

 

Absence dětí

Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání. (Jednoduše řečeno je jedno, v jaké době dítě vyplnilo pracovní list, důležité je, že ho vyplnilo.)

Omlouvání absence je obdobné jako při prezenční výuce.

 

Formy vzdělávání distančním způsobem

MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také personálním a technickým možnostem MŠ.

 

On - line výuka 

Pedagog je propojen s dětmi ve stejném čase a pracují na stejném úkolu. Děti se pozdraví s pedagogy, vypráví si společně, co děti zažily během dne, co dělaly, zazpívají si společně písničku, vypráví si k aktuálnímu ročnímu období , atd.

 

Of – line výuka

K této výuce není zapotřebí internet a digitální technologie. Může jít o vyplňování pracovních listů, výtvarné činnosti atp. Zadávání úkolů může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně.

 

 

v