"Pomoz mi‚ abych to dokázal sám."

Úplata za předšk.stravování a vzdělávání

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA OBDOBÍ OD 1. ZÁŘÍ 2022

 

I.

Organizace, způsob, podmínky a úhrada školního stravování.

 • Školní stravování dětí je zajištěno školní kuchyní I.MŠ Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy.
 • Veškeré záležitosti týkající se školního stravování projednává zástupce dítěte s vedoucí školní jídelny.
 • Porce oběda vydají dětem kuchařky mateřské školy.
 • Výdej dopoledních a odpoledních svačin je prováděn v době stanovené denním organizačním řádem.
 • Pitný režim je zajištěn v průběhu celého den.

 

II.

Odhlašování dětí

 • Zákonní zástupci odhlašují dítě ze stravy den předem u třídních učitelů nebo u vedoucí školní jídelny, do 12.00 hod předešlého dne.
 • Pokud nestačí rodiče odhlásit dítě v případě nemoci, mají možnost odebrat neodhlášenou stravu do vlastních nádob ve školní jídelně od 11.00 do 13.00 hod. a to pouze první den nepřítomnosti dítěte (§4, odst. 9, vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování).
 • Cenu stravného stanoví ředitelka mateřské školy v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

 

III.

Úhrada stravného

 • Stravu hradí zákonní zástupci dětí vždy zálohově.
 • Termín splatnosti zálohy je do 15. Dne předchozího měsíce na účet školy: 282937028/0300.
 • Variabilní symboly vždy stanovuje vedoucí stravování.
 • Rodiče, kteří nemají účet, mohou platit hotově u vedoucí stravování.
 • Dítě, které nebude mít zaplaceno stravné na příslušný měsíc, bude odhlášeno ze stravování do doby, než zákonní zástupci stravu zaplatí nebo předloží doklad o zaplacení.
 • Přeplatky za stravu se budou vracet vždy pololetně.

 

IV.

Výše stravného (2 svačiny a oběd)

Věkové skupiny strávníků

Strávníci do 6 let

Přesnídávka                                  11,-Kč

Oběd                                         22,-Kč

Svačina                                       11,-Kč

 

Strávníci 7 letí

Přesnídávka                                  12,-Kč

Oběd                                         23,-Kč                       

Svačina                                       12,-Kč

 

Upozornění:

Pokud během roku dojde ke zdražování potravin, mateřská škola si vyhrazuje právo na zdražení stravného v návaznosti na uvedenou vyhlášku.

 

 

 

 

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA OBDOBÍ OD 1. ZÁŘÍ 2022

 

I.

Úvodní ustanovení

 • Na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitelka mateřské školy směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání (dále jen „úplata“).
 • Vzdělávání v mateřské škole je označováno jako vzdělávání neposkytující stupeň vzdělání a lze je poskytovat za úplatu.
 • Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

II.

Stanovení výše úplaty

 • Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena dle § 123 zákona č.561/2004 Sb. školský zákon a § 6 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vždy pro období školního roku  pro všechny děti v mateřské škole po dobu příslušného školního roku.
 • Výše základní částky je dle zákona stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na provoz.
 • Výše úplaty je pro školní rok 2022/2023 stanovena takto:

300,-Kč – základní částka pro celodenní docházku

 • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, platí též pro děti s odkladem školní docházky.

 

 

  III.

Způsob úhrady úplaty za vzdělávání

 • Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15.dne stávajícího kalendářního měsíce
  • bezhotovostně – zadáním trvalého příkazu v bankovním ústavu ve výši

300,- Kč měsíčně, č. účtu školy 282937028/0300, variabilní symbol přidělený vedoucí školní jídelny.

 • hotovostní platby provádí vedoucí školního stravování Petra Krahulová.
 • V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravné, může být dítěti dle § 35 odst. zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ukončena docházka do mateřské školy.
 • Výše úplaty je stanovena v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. a §6 vyhlášky č.14/2005 Sb., v platném znění, a nelze se proti ní odvolat.
 • Pro kalendářní měsíce červenec a srpen je úplata za předškolní vzdělávání stanovena ve výši 300-Kč. Z toho je jeden měsíc vždy zavřeno a provoz zajišťuje jiná MŠ.
 • V případě pozdějšího nástupu do MŠ se platí udržovací poplatek ve výši 100,-Kč na dítě měsíčně. 
 • Totéž platí při dlouhodobé nemoci.
 • O snížení úplatku za předškolní vzdělávání se žádá u ředitelky školy.

 

IV.

Osvobození od úplaty

 • Děti, které plní povinnou předškolní docházku  (děti, které v období od 1. září  do 31.srpna následujícího roku dovrší 6-ti let), se vzdělávají bezúplatně.
 • Osvobození od úplaty je:
 • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 pdst.2 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění z. č. 366/2011)
 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst. 1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění ve znění z. č. 366/2011)
 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, (§36 až 43 z. č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.
 • Osvobození od úplaty může být provedeno na základě písemného podání Žádosti o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání spolu s příslušným dokladem Úřadu práce nebo odboru sociálních věcí města. Formulář Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání je možno vyzvednout u ředitelky MŠ nebo vedoucí učitelky.
 • Po posouzení žádosti obdrží zákonný zástupce Oznámení o osvobození od úplaty za vzdělávání, kterým stanovuje ředitelka dobu, po kterou je rodič od platby osvobozen. Po uplynutí této doby nebo při změně podmínek, musí zákonný zástupce předložit žádost opakovaně.

 

V.

Závěrečná ujednání

 • Směrnice o úplatě za vzdělávání je závazná pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí
 • Kontrolu dodržování změny směrnice provádí ředitelka školy.
 • Změny a doplňky ke směrnici budou vydávány formou samostatných písemných číslovaných doplňků.

 

V Moravské Třebové                                      Hana Zmeškalová DiS.

Dne: 31. 8. 2022                                             ředitelka školy