🌸 ADAPTAČNÍ PROGRAM MŠ

„Pojď si s námi hrát do školky“.
(Cílem programu je usnadnit dítěti  nástup do mateřské školy a zvyknout si na nové prostředí, ve kterém bude trávit svůj čas).

Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován na pracovišti individuálně přizpůsobený adaptační program (režim). Již při prvních kontaktech s rodiči, při zápisu do MŠ, při informační schůzce v září apod., je rodičům nabídnuta a doporučena možnost individuální adaptace, postupné začleňování jejich dítěte do nového prostředí a usnadnění tak zásadní změny v životě dítěte, čímž je první odloučení od rodiny. Rodičům je tak dána možno strávit se svým dítětem určenou dobu v mateřské škole. Děti mohou se svým blízkým trávit určenou dobu v MŠ, tato doba se postupně zkracuje, dítě se osamostatňuje, odpoutává od rodičů a získává citový vztah k ostatním dětem a učitelkám, personálu. Seznamuje se s novým prostředím, režimem dne, zjišťuje, že prostředí je bezpečné, příjemné, obohacující. Učitelé a personál uplatňují adaptační režim po celý měsíc září a s každým nástupem nového dítěte, pokud rodiče zvolí jeho nástup v pozdější době. Abychom omezili nepříjemné pocity na minimum, prochází všechny děti tzv. adaptací. Tato doba „zvykání“ trvá obvykle 6 týdnů. V této době musí malý človíček vyřešit spoustu úkolů, aby mohl poprvé v životě zůstat delší dobu sám, bez maminky, jinde než doma a přitom být spokojený a cítit se bezpečně.

Záměr adaptačního programu mateřské školy

• Přiblížit mateřskou školu rodinám s dětmi, které se připravují na zahájení docházky,
dostatečné seznámení se s prostředím, podmínkami vzdělávání, pedagogy a personálem školy.

• Seznámit rodiče s problematikou přechodu dítěte do nového prostředí,
režimem v mateřské škole a zprostředkovat jim dostatečný poradenský a informační servis.

• Umožnit dětem, které budou navštěvovat mateřskou školu postupně a nenásilné seznámení s novým prostředím,
zejména dětem mladších 3 let.

• Adaptační program naší MŠ je dostatečně flexibilní na základě zkušeností předškolních pedagogů, může být individuálně přizpůsoben potřebám jednotlivých dětí.

Kroky k minimalizaci adaptačních problémů – ze strany MŠ

• Než rodiče udělají krok k zápisu svého dítěte do MŠ, mohou kdykoliv využít pozvání k návštěvě školy (například při Dni otevřených dveří, nebo při pobytu dětí na školní zahradě, kdy maminka sedí na lavičce, dítě si vedle ní hraje s ostatními dětmi).

• Rodiče mohou zavolat do MŠ a domluvit si prohlídku školy, seznámit se  s pracovním kolektivem,
účastnit se běžného programu dětí a obdržet informace o životě školy.

• Rodiče dětí jež jsou přijaty od 1.9. do MŠ se musí zúčastnit informativních schůzek s budoucími učitelkami jejich dětí. Informace a rozhovor je věnován především poznatkům o nových dětech a otázkám rodičů, které je zajímají
(odchody, příchody, stravování, denní režim, co dítě potřebuje do MŠ, nadstandardní aktivity školy, apod.).

• Rodiče mají potřebné informaci o webových stránkách MŠ, kde jsou informováni včas o změnách a novinkách školy a jejich povinností je tyto stránky sledovat a včas se o všem informovat.

• V prvních dnech školního roku jsou na pracovišti přítomny obě učitelky od ranních hodin, aby nově příchozí osoba 
(pedagog střídající), nepůsobil na děti stresově. Na obě učitelky si tedy děti zvykají současně.

 Rodiče po domluvě s pedagogem můžou zůstávat  v mateřské škole po určitou, nezbytně nutnou dobu,
hraje si s ním, zapojuje se do činností školy .

       Kroky k minimalizaci adaptačních problémů – ze strany zákonných zástupců

Hledáte odpovědi na otázky: „Mám strach, že se mé dítě ve školce bojí! Co když tam strádá?“, a podobné otázky, které zvláště úzkostné maminky sužují? Jste nejistí? Nic neobvyklého! Obavy jsou normální, neznáte nás, neznáte prostředí, bojíte se, že o své dítě jeho osamostatňováním přicházíte. Adaptací na vzniklou situaci si musíte projít i Vy! Důvěru si každý musí zasloužit, a tak je to i s naší mateřinkou. Není to hned, ale postupně získáte jistotu, že prostředí pro Vaše dítě je bezpečné, umožňuje mu rozvíjet se, socializovat se.

R
ady pro rodiče

• Povídejte si s dětmi o tom, co budou v MŠ dělat, nic nedbejte na to, že   zpočátku se objeví introvertní projevy chování – děti se na určitou dobu   uzavírají do sebe, hledají v sobě jistoty, které mají z domácího  prostředí,  couvnou ve vývoji zpět a pak poskočí dopředu. Tento stav, kdy děti více přilnou k mamince, jsou na ní více závislé, pláčou, nebo jsou naopak agresivní, dělají kroky zpět v hygieně, stolování, v běžných rituálech, mají sníženou schopnost samostatnosti, jsou více pasivní, omezují komunikaci   apod., je přechodný. Je důležité si uvědomit, jak náročná změna v životě dítěte to je. Vaše pomoc je namístě.

• Každý den se na něco těšte, třeba na to, že Vám dítě nakreslí obrázek.

• Pokud dítě ve školce nemluví, nevadí, pokud doma o školce vypráví, pak vše dobře vnímá, zajímá se o dění ve školce.

• Pamatuje si a chce s rodinou zážitky sdílet, jste na dobré cestě k včasné a rychlé adaptaci.

• Pamatujte si zásadu „Netlačit příliš na urychlení adaptace, čím více se snažíme, tím pomalejší bude šance na adaptaci Vašeho dítěte.“ Vše chce svůj čas a každé dítě je jiné- hodně trpělivosti!

• Rozvrhněte si čas tak, aby dítě necítilo časový stres, aby bylo v novém prostředí uspokojené ve svých potřebách.

• Vyvarujte se výhružek typu : „ 
Počkej, až budeš muset chodit do školky!“„ Jestli budeš zlobit, půjdeš do školky!

Osamostatňujte dítě v:

• používání WC

• ve stravovacích návycích (stolování, samo se najíst)

• v sebeobslužných návycích (samo se obléknout, umýt

• vhodně zvolte druh oblečení, obutí (bez tkaniček, knoflíků)

• prosazování svého přání, názoru, posilování volního úsilí

• učte děti respektovat běžné komunikativní  prostředky jako jsou  doporučení, výzva, rada, či přání druhého

• tvořte spolu s dětmi pravidla, dbejte, aby je dodržovaly (dospělý stanovuje hranice, dítě je musí respektovat

• jakmile získá dítě pocit bezpečí, je sebejisté a spokojené, nadchází poslední fáze adaptace tj. zvyknout si

Profesionální přístup pedagogických i nepedagogických pracovníků

Všichni pracovníci MŠ přistupují k novým dětem empaticky, vždy dodržují etický kodex pracovníků 
(klidné vystupování, citlivý přístup, vcítění se do nové situace dítěte a rodičů).

 V Moravské Třebové, 1. 9. 2023, Bc. Hana Kříbalová, ředitelka školy.