🦋 LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Logopedická péče je jedním z nejdůležitějších poslání naší mateřské školy.
(Cílem je rozvoj komunikace ve všech jejích podobách s přihlédnutím ke konkrétním potřebám dětí).

Oblasti logopedické prevence a rozvoj komunikačních dovedností zahrnují péči jak skupinovou, tak individuální. Jsou v nich využívány různé metody a formy práce. Mateřská škola je celkově vhodným prostředím pro rozvoj řeči. Dítě se učí komunikovat s cizími lidmi, vrstevníky a navazuje tak nové kontakty, učí se řešit nové situace.

Kolektivní logopedická prevence

Kolektivní logopedická prevence dětem hravou a zábavnou formou umožňuje překonávat jejich řečové obtíže, rozvíjet jejich schopnosti a celou jejich osobnost. Je vykonávána denně a prolíná se celým výchovně vzdělávacím procesem. K obohacení a zpestření logopedické prevence využíváme mnoho speciálních učebních pomůcek. Dovednosti jsou procvičovány formou nejrůznějších didaktických her a cvičení ve skupině dětí v rámci třídy.

Individuální logopedická prevence

V průběhu září probíhá v jednotlivých třídách logopedická depistáž dětí, které nám poskytují ukazatele o potřebnosti logopedické intervence u dětí s vadami řeči. Jelikož potřeba nápravy řeči u dětí v letošním školním roce přesahuje kapacitu, jsou upřednostňovány děti pětileté, které mají povinnou školní docházku.

Individuální logopedická prevence  v naší mateřské škole probíhá v průběžně každý týden ve vyhrazené době –
viz. rozvrh pracovní doby logopedické asistentky.

V rámci logopedické prevence  si děti rozvíjí

• zrakovou a sluchovou percepci, paměť a diferenciaci

• prostorovou a časoprostorovou orientaci

• rytmické cítění, rytmizaci pohybového i mluvního projevu

• hygienu mluvidel

• sociální dovednosti

• slovní zásobu

K logopedické prevenci patří rozvoj jemné a hrubé motoriky, pracovní, hudební a výtvarné činnosti. Smyslem logopedické prevence je pak předcházení vadám v jejich celé šíři. Výchovně vzdělávací program v MŠ podporuje všestranný harmonický vývoj dítěte a s tím i rozvoj všech řečových rovin. Mnohé děti se „rozmluví“ až po nástupu do MŠ.

Jak se tedy „učit mluvit“?

• Je dobré vymezit si každý den čas, kdy se budeme dítěti aktivně věnovat. Nemusí to být dlouhý časový úsek, lepší je činnost rozdělit do několika kratších bloků (po pěti,  deseti minutách) 

• Velmi důležitá je komunikace očí, oční kontakt – sedněme si do úrovně dítěte, nedívejme se na něj shora.

• Odstraňme všechno, co nás může v době učení (práce, komunikace, hry) rušit. Je důležité vypnout televizi, rádio,
dát z dosahu ostatní hračky, používejte pouze pomůcky určené ke konkrétní činnosti.

• Pokud je dítě unavené nebo ho učení nebaví, přestaňme. Je lepší vyčkat, až se dítě bude opět soustředit na práci.

• Mluvte s dětmi správně, čtěte jim pohádky, vyprávějte zážitky, vysvětlujte různé děje, situace, aby děti poznávaly nová slova.

• Nenuťte děti mluvit výzvami typu: Řekni! Zopakuj!

• Netrestejte, nekritizujte a neupozorňujte dítě, že špatně mluví.

Nenuťte dítě k řečovým projevům před cizími lidmi nebo při veřejném vystoupení, pokud samo nechce.