🦜 PROJEKTY MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt spolufinancován Evropskou unií

 

 

 

Název projektu

Projektové dny v MŠ Piaristická IV

Registrační číslo projektu:

CZ.02.02.XX/00/22_002/0004557

Výše podpory:

826 617,- Kč

Datum zahájení projektu:

1. 2. 2023

Předpokládané datum ukončení projektu:

31. 1. 2025

Předpokládaná doba trvání projektu:

24 měsíců

Zaměření projektu:

1.   Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

2.   Spolupráce pracovníků ve vzdělávání

3.   Inovativní vzdělávání dětí MŠ

4.   Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání

 

 

 

 

 

Cíl projektu:

 

Cílem projektu je podpora profesního růstu pedagogů i ostatních pracovníků v MŠ prostřednictvím dalšího vzdělávání, sdílení zkušeností apod. a podpora zvyšování znalostí a kompetencí dětí v MŠ a jejich motivace k učení prostřednictvím netradičních forem vzdělávání. Formou setkávání budou do projektu zapojeni i rodiče, kteří jsou nedílnou součástí vzdělávání dětí v MŠ.

 

Vybrané aktivity (šablony)

 

  1. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

 

Cílem   aktivity   je   podpořit   profesní   růst   pedagogů   MŠ   a   ostatních   pracovníků   MŠ   pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pracovníci ve vzdělávání budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí potřebných pro vzdělávání dětí v MŠ.

 

  1. Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ

 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogů pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora. Lektorem je osoba se zkušenostmi a potřebnými znalostmi v konkrétní oblasti forem a metod práce, ve kterých se pedagogičtí pracovníci vzdělávají.

 

  1. Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

 

Cílem aktivity je podpora a rozvoj znalostí a dovedností v MŠ a jejich podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita motivuje děti ke vzdělávání zábavnou formou.

 

  1. Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání

 

Cílem  aktivity  je  podpořit  inkluzivní  klima  a  komunitní  charakter  mateřské  školy  a  poskytnout rodičům prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Aktivita bude realizována tak, aby byl zachován její komunitní charakter, tzn., do aktivity budou zapojeny zástupci MŠ, rodiče, odborník a případně i děti samotné.

 

 

OPJAK.cz

MSMT.cz

„Klokanovy školky“ – naše MŠ je jedna ze čtrnácti odborných týmů, které pořádají workshopy, které se zaměřují na vzájemné učení učitelů mateřských škol po celé České republice.
 
 „Projektové dny v MŠ Piaristická“ – Šablony II. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Z finančních prostředků v celkové výši 745 420,-Kč hradíme tyto aktivity: Projektový den ve škole. Projektový den mimo školu. 
Chůva – personální podpora MŠ.
 
„Medvídek Nivea“ – projekt, který pomáhá s aktivní integrací dětí předškolního věku a dětí s odloženou školní docházkou z různých sociálních skupin. Pomáhá předškolákům rozšiřovat jejich klíčové kompetence a připravuje tak děti k úspěšnému vstupu do základní školy.
Děti jedenkrát za rok dostávají různé pomůcky, grafomotorické listy, didaktické pomůcky, se kterými pedagogové pracují. 
 
MAP rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová“ – Pedagogové se pravidelně zúčastňují různých odborných seminářů,
které jsou přínosem k jejich práci.
Dvoudenní setkávání ředitelů škol, výměna zkušeností, přednášky, …
Veškeré semináře jsou pro pedagogy zdarma, což je velkým přínosem pro školu.